top of page
Logo квадрат PNG.png

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання медичних послуг

 
 

Фізична особа - підприємець Євдокимов Валерій Олександрович (р.н.о.к.п.п. 3114220074), який діє на підставі Виписки з ЄДР щодо вчинення запису в ЄДР про реєстрацію ФО-П від 15.06.2016 року № 21030000000087540  та ліцензії МОЗ України на здійснення медичної практики від 13.01.2017 р. № 02/1301-М на базі власного Медичного кабінету (далі за текстом «Медичний кабінет»), надалі «Виконавець», керуючись Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами у сфері господарської діяльності, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник», та/або «Пацієнт») отримати медичні послуги, передбачені цим Договором. Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Публічний договір – це правочин про надання та отримання медичних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти (відповідно до приписів статей 633, 641 Цивільного кодексу України) з моменту її акцептування Замовником (надалі – «Договір»). До цього Договору застосовуються також положення статті 634 Цивільного кодексу України.

 

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

 

1.3. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, у спосіб передбачений цим Договором.

 

1.4. Замовник або Пацієнт – фізична особа, яка володіє цивільною дієздатністю, достатньою для вчинення правочину за цим Договором та яка уклала з Виконавцем цей Договір шляхом його акцепту у спосіб передбачений цим Договором.

 

1.5. Пацієнт – фізична особа, якій безпосередньо надаються Послуги Виконавцем відповідно до укладеного договору. Пацієнт може бути Замовником Послуг за наявності достатньої цивільної дієздатності відповідно до положень статей 31 та 32 Цивільного Кодексу України з урахуванням норм статей 38 та 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

 

1.6. Сторона – Виконавець або Замовник (Пацієнт) – залежно від контексту.

 

1.7. Сторони – Виконавець та Замовник (Пацієнт).

 

1.8. Медичні послуги (надалі – Послуги) – в розумінні цього договору: лікування, діагностичні, профілактичні заходи, або окремі огляди пацієнта з наданням консультативних висновків, заключень чи інших документів.

 

1.9. Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які вказує пацієнт при його опитуванні лікарем. 

 

1.10. Амбулаторне лікування – лікування у визначені часи прийому, без цілодобового розміщення пацієнта у медичному закладі.

 

1.11. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вирахування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень. 

 

1.12 Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

 

1.13. Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження, тощо. 

 

1.14. Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

 

1.15. План лікування – обраний лікарем і погоджений з пацієнтом обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо). План лікування є попереднім і може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.

 

1.16. Профілактика – комплекс медичних заходів з упередження захворювань. 

 

1.17. Анкета пацієнта – анкета, що надається Замовнику для заповнення та містить інформацію щодо реквізитів укладеного з Виконавцем Договору, перелік та ідентифікаційні дані Замовника та Пацієнтів, які мають право отримувати послуги за цим Договором.

 

1.18. Прейскурант (Прайс) – затверджений перелік і вартість медичних послуг Виконавця, що діє на дату акцепту Замовником цього Договору;

 

1.19. Сайт – вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://www.doctorevdokimov.info

 

1.20. Медичний кабінет – приміщення в якому надаються медичні послуги.

 

1.21. Ця редакція Договору набуває чинності з 08.08.2022 року.


 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Виконавець зобов’язується надати Пацієнту обрані ним платні медичні послуги, інформацію про які розміщено на Сайті Виконавця (https://www.doctorevdokimov.info), у строк та на умовах, визначених цим Договором. Пацієнт (або Замовник) зобов’язується прийняти та сплатити вартість наданих Медичних послуг у відповідності з діючим Прейскурантом Виконавця та з урахуванням положень цього Договору.

 

2.2. Медичні послуги, що передбачені п. 2.1. Договору, надаються у Медичному кабінеті амбулаторно. 

 

2.3. Медичні послуги надаються кваліфікованим персоналом Медичного кабінету Виконавця, з можливим використанням відповідного сертифікованого медичного обладнання та дозволених до використання медичних засобів (медикаментів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва) і матеріалів, у т.ч. із застосуванням сучасних методів. 

 

2.4. Обсяг та вид медичних послуг, які визначаються загальним станом здоров’я Пацієнта, технічними можливостями, ліцензійними обмеженнями діяльності Виконавця, зазначаються у Плані лікування та медичній документації, що є невід’ємною частиною цього Договору.


 

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

 

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є:
1) для послуги «Консультація лікаря» – запис на консультацію за телефоном та/або підписання Анкети пацієнта
2) для решти послуг (включаючи лікування, маніпуляції тощо) - заповнення і підписання Замовником Анкети пацієнта та інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (стандартна форма МОЗ України № 003-б/0); 

Здійснення згаданих дій свідчить про прийняття Замовником публічної оферти.

 

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.

 

3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах та оплатити їхню вартість із моменту вчинення дій, передбачених п.3.1. цього Договору. Договір вважається укладеним та повністю акцептованим Замовником також і у випадку якщо Замовник не вчинив дій передбачених п.3.1. цього Договору, але частково або повністю сплатив вартість послуг Замовника відповідно до Прейскуранту послуг (про що засвідчує фіскальний чек про оплату).

 

3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, вартості послуг та умов їхнього надання.


 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність та правоздатність, а рівно всі права і повноваження, необхідні і достатні для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

 

4.2. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед укладанням (акцептом) цього Договору кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, що розміщений (оприлюднений) в електронному вигляді на веб-сайті Виконавця за адресою: https://www.doctorevdokimov.info/oferta, а також в роздрукованному вигляді на інформаційному стенді («куточку споживача») в Медичному кабінеті Виконавця.

 

4.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати (акцептувати) цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

 

4.4. Якщо Замовник не згодний з умовами цього Договору, він не вправі користуватися послугами Виконавця та/або записуватись на консультацію лікаря, та/або заповнювати та підписувати Анкету пацієнта чи сплачувати (повністю або частково) вартість Медичних послуг. Відповідно, Замовник, який здійснив дії, передбачені п.3.1 цього Договору та/або цим пунктом, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами цього Договору.

 

4.5. Договір про надання послуг Виконавцем укладається шляхом отримання згоди від Замовника на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

 

4.6. Виконавець самостійно відповідно до ліцензійних вимог своєї діяльності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, цей Замовник має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 3 (трьох) календарних днів із дня, коли він дізнався (чи міг дізнатися) про внесені зміни до Договору. Нерозірвання Замовником Договору в зазначений строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

 

4.7. У разі внесення змін до цього Договору Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менш ніж за 3 (три) календарні дні до набуття змінами чинності, крім випадків, для яких Договором встановлено інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.


 

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

 

5.1. Умови надання послуг:

5.1.1. ознайомлення Замовника з умовами цього Договору та його акцепт;

5.1.2. здійснення Замовником дій направлених на акцепт цього Договору.

 

5.2. Послуги надаються після вчинення Замовником дій, необхідних для отримання обраних Послуг.

 

5.3. Обрані Замовником Послуги надаються в термін, у порядку та в обсязі, зазначеному на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або Прейскуранті чи Плані лікування.

 

5.4. За порушення морально-етичних норм, режиму лікування, у разі іншої некоректної поведінки Замовника та/або Пацієнта під час отримання Послуги Виконавець має право припинити надання Послуги такому Замовнику (Пацієнту) без компенсації (відшкодування, повернення) її вартості.


6. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВИКОНАВЦЕМ

 

6.1. Строки надання послуг:

6.1.1. початок надання послуги визначається моментом акцепту цього Договору;

6.1.2. завершення надання послуги визначається як подія, залежно від виду послуги, а саме:

– у випадку Консультації – завершення такої консультації;

– у випадку отримання інших медичних послуг – в момент повного виконання визначеного для Пацієнта плану лікування (відповідно підписаного Додатку з Планом або усної домовленості).

 

6.2. За настання обставин, передбачених у п. 6.1.2. цього Договору, Виконавець вважається таким, що повністю, якісно та своєчасно виконав свої обов’язки перед Замовником. Підписання Акту прийнятих-виконаних робіт не є обов'язковим.


7. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 

7.1. Виконавець має право:

7.1.1. Не починати надання Пацієнтові медичні послуги (чи призупинити їх надання) у випадках:

а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування (виправлення) яких не входять до зазначеного у Ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики, крім випадків, коли Виконавець має можливість, за згодою Пацієнта, направити його на лікування до іншого медичного закладу, що має таку ліцензію або профіль;

б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Пацієнтом методу лікування;

в) перебування Пацієнта в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

г) запізнення на призначений прийом/лікування до лікаря більш ніж на 30 хвилин. 

7.1.2. Достроково припинити надання послуг Пацієнту та достроково розірвати цей Договір у випадках та в порядку передбаченому цим Договором.

7.1.3. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Пацієнтові медичної інформації. 

7.1.4. Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві, всю медичну документацію (у т. ч. знімки та результати обстежень в інших медичних закладах), заведену на Пацієнта.

7.1.5. Відмовити Замовнику в наданні Послуг. У випадку відмови в наданні послуг причина відмови може не повідомлятись і не коментуватись. У випадку відмови в наданні послуг після оплати їх вартості Замовником, сплачені кошти повертаються з урахуванням вартості частини послуги яка вже була надана Пацієнту (сума коштів, що повертається, визначається Виконавцем самостійно).

7.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі, але не виключно, змінювати правила сплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Сайті Виконавця.

 

7.2. Виконавець зобов’язаний:

7.2.1. Надати медичні послуги в обсязі, у строк та згідно з Планом лікування, який погоджений Сторонами.

7.2.2. Надати якісні та кваліфіковані медичні послуги відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.

7.2.3. Належним чином (повно та доступно) інформувати Пацієнта (Замовника) про вартість, мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

7.2.4. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта. 

7.2.5. Видавати Пацієнтові виписку з історії хвороби (медичної картки), довідки та інші документи, передбачені чинним законодавством.

7.2.6. У разі критичного стану Пацієнта організувати негайне його транспортування до спеціалізованих медичних закладів. Вартість транспортування та консультацій в інших медичних закладах сплачується Пацієнтом окремо. 

 

7.3. Пацієнт (Замовник) має право:

7.3.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їхнього надання та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Сайті Виконавця.

7.3.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цього Договору.

7.3.3. Узгодити з Виконавцем розмір наступних витрат з лікування (згідно із складеним і погодженим Планом лікування) шляхом складання письмового документа.

7.3.4. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість медичних послуг, стан, мету запропонованих медперсоналом Виконавця досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризику для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках така інформація може бути обмежена Виконавцем.

7.3.5. Сплачувати за лікування частинами, за умови погодження з адміністрацією Виконавця та до закінчення лікування.

7.3.6. Отримати попередній рахунок перед початком лікування, проведенням діагностичних заходів, консультацій. 

7.3.7. Погодитися на застосування стосовно себе ризикованих, складних видів медичної допомоги, а також нових, науково обґрунтованих методів діагностики, профілактики, лікування та лікарських засобів, які допущені МОЗ України до загального застосування.

7.3.8. Відмовитися від подальшого лікування Пацієнта у будь-який момент в порядку та на умовах передбачених цим Договором без претензії на повну компенсацію вже витрачених коштів.

 

7.4. Пацієнт (Замовник) зобов’язаний:

7.4.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.

7.4.2. У разі згоди з умовами цього Договору акцептувати його шляхом, визначеним в п.3.1. цього Договору.

7.4.3. Виконувати умови цього Договору.

7.4.4. Сплатити за надані Виконавцем послуги у повному обсязі та в узгоджений Сторонами Договору строк, але не пізніше завершення лікування.

7.4.5. Своєчасно прибувати на заплановані прийоми до лікуючого лікаря та процедури, а також сумлінно виконувати всі приписи та рекомендації лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Кабінету, що задіяний у процесі надання медичних послуг Пацієнту, у т. ч. режиму харчування та прийому ліків. Не допускати під час проходження курсу лікування (обстеження) у Медичному кабінеті прийняття ліків та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Медичного кабінету. 

7.4.6. Сумлінно дотримуватися всіх вимог режиму, Правил перебування пацієнтів Виконавця та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг (допомоги). Не порушувати права і інтереси інших пацієнтів Медичного кабінету.

7.4.7. Надавати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані та інформацію для анамнезу, які заносяться до медичної документації, у т. ч. анкет. 

7.4.8. Обов’язково з’являтися на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.

7.4.9. У випадку неможливості прибути до Медичного кабінету для отримання запланованих/узгоджених Медичних послуг повідомляти про це Виконавця не менше ніж за 12 (дванадцять) годин.

7.4.10. Прийняти надані послуги за Актом прийому - передачі наданих послуг (в разі необхідності), а при відмові у прийнятті наданих послуг, протягом 2-х днів після отримання Акту, письмово мотивувати таку відмову.

7.4.11. Дотримуватись ввічливості й толерантності у спілкуванні з Виконавцем. Не порушувати режим у Медичному кабінеті Виконавця.
 

 

8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

8.1. Вартість медичних послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором зазначається на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках), в Прейскуранті розміщеному в Медичному кабінеті, та/або в окремих документах підписаних сторонами із урахуванням обсягу послуг передбаченого Планом лікування і діючого Прейскуранту цін Виконавця.

 

8.2. У разі неможливості на момент підписання Договору скласти остаточний рахунок, Сторони узгоджують попередній рахунок згідно з Прейскурантом Виконавця, а остаточний рахунок надається Пацієнтові за три календарні дні до закінчення курсу лікування (обстеження). 

 

8.3. Якщо сума вартості всіх наданих послуг перевищує суму попереднього рахунку, то різницю Пацієнт повинен сплатити не пізніше одного календарного дня до закінчення курсу лікування, який зазначається у рахунку чи медичних документах (Плані лікування тощо).

 

8.4. Пацієнт має право залучити до оплати медичних послуг за цим договором інших осіб (третя сторона) у т. ч. приватних спонсорів і бюджетні організації. Лікування за безготівковим розрахунком надається за умови внесення 100%  передоплати. Розмір передоплати, у випадку оплати послуг третіми особами за безготівковим розрахунком, визначається в окремих документах щодо лікування та/або оплати (розрахунках, рахунках тощо), що підписуються Сторонами. Після закінчення лікування Виконавцем може проводиться перерахунок за весь обсяг фактично наданих послуг (допомоги) відповідно до положень п. 8.2. цього Договору.

 

8.5. Якщо, у процесі надання медичних послуг виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики, тощо, то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість послуг за Договором. Про такі зміни Виконавець зобов’язаний завчасно сповістити Пацієнта. При цьому Пацієнт має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики. 

 

8.6. Оплата вартості обраної Послуги здійснюється готівкою в касі Виконавця або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, в т.ч. через платіжний термінал.

 

8.7. У випадках дострокового розірвання Договору з підстав, передбачених пп. 13.4.2. п.13.4 вже сплачені Пацієнтом кошти йому не повертаються та жодним чином не відшкодовуються. 

 

8.8. У разі односторонньої відмови Пацієнта від ще не наданих медичних послуг йому повертається внесена за них передоплата за вирахуванням вже понесених Виконавцем витрат. При цьому сума що підлягає поверненню визначається Виконавцем на власний розсуд.

 

8.9. У випадках ненадання Медичних послуг на підставі пп. «в» та пп.«г» пп.7.1.1. п. 7.1. цього Договору та/або у випадках якщо Пацієнт не прибув до Медичного кабінету для отримання відповідної Медичної послуги (проходження запланованих процедур, огляду, консиліуму тощо) вартість таких Медичних послуг пацієнту не повертається та жодним чином не відшкодовується (незалежно від причин неприбуття, за винятком випадків, коли Виконавець був повідомлений про це у терміни передбачені пп. 7.4.9. п.7.4. цього Договору), а сама Медична послуга (процедура, огляд, консиліум тощо) вважається такою, що була надана Пацієнту у повному обсязі та підлягають оплаті за Прейскурантом цін Виконавця.


 

9. ОФОРМЛЕННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

 

9.1. Прийом-передача наданих послуг проводитиметься безпосередньо після завершення їх надання. За бажанням Сторін, така дія може бути підтверджена (але не обов'язково) шляхом підписання Сторонами акту прийому - передачі наданих послуг.

 

9.2. Виконавець зобов’язаний надати, а Пацієнт (Замовник) підписати акт прийому - передачі наданих послуг (в разі складання) в останній день надання Медичних послуг Пацієнту. Пацієнт (Замовник) зобов’язаний, в день отримання Акту прийому - передачі наданих послуг підписати і повернути його Виконавцю, або надати (в терміни передбачені цим договором) мотивовану відмову щодо підписання Акту прийому - передачі наданих послуг. У разі неповернення підписаного Акту прийому - передачі наданих послуг, та в разі неподання мотивованих зауважень (претензій), в терміни передбачені цим Договором: послуги вважаються наданими належним чином, в повному обсязі та прийнятими Пацієнтом (Замовником), Виконавець вважається таким, що повністю виконав свої обов’язки перед Пацієнтом, а Пацієнт (Замовник) немає жодних претензій щодо повноти, своєчасності та якості наданих послуг. В такому випадку Виконавець складає і підписує односторонній Акт про надані послуги який надає Пацієнту (Замовнику) або надсилає на його адресу засобами поштового зв’язку;

 

9.3. Акт прийому - передачі наданих послуг може бути наданий Пацієнту (Замовнику) особисто або надісланий на його адресу поштовим відправленням з описом вкладень та повідомленням про вручення. У випадку повернення поштового відправлення з Актом прийому - передачі наданих послуг у зв’язку із неможливістю його вручення Пацієнту (не залежно від причин такого повернення), послуги вважаються наданими належним чином, в повному обсязі та прийнятими Пацієнтом (Замовником), Виконавець вважається таким, що повністю виконав свої обов’язки перед Пацієнтом (Замовником), а Пацієнт (Замовник) немає жодних претензій щодо повноти, своєчасності та якості наданих послуг. В такому випадку Виконавець складає і підписує односторонній Акт про надані послуги.


 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору. 

 

10.2. Виконавець не несе відповідальність за якість та наслідки лікування та/або за шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) чи іншу шкоду (збитки) Пацієнта які сталися в результаті:

а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Пацієнта;

в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом в анамнезі (анкеті) істотних відомостей про стан його здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу тощо;

г) недотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця;

ґ) порушення Пацієнтом затверджених Правил перебування в Медичному кабінеті (розміщені у Куточку споживача Кабінету);

д) невиконання вимог пп. 7.4.8. п.7.4. цього Договору;

е) ненадання Пацієнтом згоди передбаченої п. 14.3. цього Договору;

є) відмови Пацієнта (Замовника) від додаткових обстежень, діагностики чи збільшення обсягів лікування (надання Медичних послуг);

ж) несвоєчасної сплати Пацієнтом вартості Медичних послуг, що призвело до призупинення надання Медичних послуг та порушення Плану (графіка) лікування.

 

10.3. За будь яких обставин сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору) обмежується сумою платежу, сплаченого Пацієнтом (Замовником) за Медичні послуги Виконавця.

 

10.4. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені впливом обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) у порядку, передбаченому цим Договором.

 

10.5. За порушення строків розрахунку Пацієнт сплачує неустойку у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

10.6. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами.

 

10.7. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги. 

 

10.8. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою. 

 

10.9. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у суді за місцезнаходженням відповідача.


 

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС – МАЖОР)

 

11.1. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, військового стану, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України або іншими державними органами, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо;

 

11.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 30 (тридцяти) днів поспіль, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків;

 

11.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 3-х днів із моменту настання таких обставин. Настання обставин нездоланної сили має бути підтверджене довідкою відповідних компетентних органів;

 

11.4. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили;

 

11.5. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їхньої дії.


 

12. ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

12.1. Надання Медичних послуг може бути призупинене за ініціативою Виконавця, якщо:

12.1.1. Пацієнт (Замовник) прострочив оплату за договором - до фактичної оплати за договором;

12.1.2. Пацієнт не надав необхідні відомості або документи - до моменту надання відомостей або документів;

12.1.3. Виконавець потрапив під дію обставин непереборної сили - до моменту припинення дії обставин непереборної сили.


 

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

13.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Замовником та діє до моменту настання обставин зазначених в п. 6.1. цього Договору. 

 

13.2. Закінчення (припинення) строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

13.3. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 

 

13.4. Договір може бути достроково розірваний:

13.4.1. у будь який момент за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди, при цьому, Сторона, що ініціює розірвання, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону за 2 (два) робочі дні до дати, з якої планує розірвати Договір.

13.4.2. В односторонньому порядку за ініціативи Виконавця, за умови письмового повідомлення Пацієнта не менше ніж за 2 (два) робочі дні до дати розірвання Договору:

- у випадку порушення Пацієнтом приписів лікуючого лікаря, затверджених Правил перебування в Медичному кабінеті та/або при відмові Пацієнта від подальшого лікування, зокрема, але не виключно: не виконання приписів, лікуючого лікаря, відмови від призначених процедур тощо;

- недотримання Пацієнтом вимог пп. 7.4.8. п.7.4. цього Договору;

- ненадання Пацієнтом згоди передбаченої п. 14.3. цього Договору;

- у випадку несплати вартості Медичних послуг та/або відмови сплатити вартість Медичних послуг.

13.4.3. В односторонньому порядку за ініціативи Пацієнта, за умови повідомлення про це Виконавця не менше ніж за 3 (три) робочі дні до дати розірвання Договору. У випадку розірвання Договору Пацієнтом в односторонньому порядку Виконавець звільняється від будь якої відповідальності за наслідки (ефективність тощо) лікування та/або за шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) чи іншу шкоду (збитки) Пацієнта.

 

13.5. У випадку припинення дії Договору Сторони зобов'язані виконати остаточні фінансові взаєморозрахунки протягом 5 (п’яти) календарних днів після його припинення (розірвання). В день припинення дії Договору Сторони підписують Акт прийому – передачі наданих послуг. Пацієнт зобов’язаний, в день отримання Акту прийому - передачі наданих послуг підписати і повернути його Виконавцю, або надати (в терміни передбачені цим договором) мотивовану відмову щодо підписання Акту прийому - передачі наданих послуг. У разі неповернення підписаного Акту прийому - передачі наданих послуг, та в разі неподання мотивованих зауважень (претензій), в терміни передбачені цим Договором: послуги вважаються наданими належним чином, в повному обсязі та прийнятими Пацієнтом, Виконавець вважається таким, що повністю виконав свої обов’язки перед Пацієнтом, а Пацієнт немає жодних претензій щодо повноти, своєчасності та якості наданих послуг. В такому випадку Виконавець складає і підписує односторонній Акт про надані послуги який надає Пацієнту або надсилає на його адресу засобами поштового зв’язку. Відмова Пацієнта підписати Акт прийому – передачі наданих послуг не є перешкодою для припинення дії цього Договору.


 

14. ІНШІ УМОВИ

 

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

14.2. Усі документи підписані Сторонами у зв’язку із виконанням умов цього Договору є його невід’ємними частинами.

 

14.3. У випадку проведення складних (ризикованих) видів медичних втручань Пацієнт додатково дає письмову інформовану згоду на їх застосування у вигляді документа встановленої форми (стандартна форма МОЗ України № 003-б/0), який є невід’ємною частиною цього Договору. Згода на медичні втручання може братися й в інших випадках.

 

14.4. Конфіденційною визнається вся інформація між Виконавцем та Замовником (Пацієнтом), у тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця, Замовника, Пацієнта, третіх осіб тощо. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає дозвіл на збирання та обробку його персональних даних (персональних даних Пацієнта) – для цілей, пов’язаних із наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.

 

14.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Замовнику (Пацієнту) повідомляється:

14.5.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Замовника (Пацієнта) є Виконавець.

14.5.2. Персональні дані Замовника (Пацієнта) обробляються з метою надання Послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

14.5.3. Із метою обробки персональних даних, зазначеною у цьому Договорі, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ЄДРПОУ, анкетні дані, адреса реєстрації.

14.5.4. Із персональними даними вчинятимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

14.5.5. Персональні дані Замовника (Пацієнта) без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам – за винятком випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та випадків, передбачених іншими Законодавчими актами.

14.5.6. Персональні дані Замовника (Пацієнта) оброблятимуться з моменту їхнього отримання та протягом всієї діяльності Виконавця, після чого їх буде знищено Виконавцем у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Замовника (Пацієнта) зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України, після чого їх буде знищено у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних.

14.5.7. Замовник (Пацієнт) може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово, надіславши Виконавцю запит, але у цьому разі втрачає право на отримання Послуги (без відшкодування її вартості).

14.5.8. Замовник (Пацієнта) володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

14.5.9. Акцептуючи цей Договір та отримуючи Послуги, кожен Замовник (Пацієнт) надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, які зазначені у цьому Договорі.

 

14.6. Замовник (Пацієнт) має право на отримання Послуги виключно у випадку дотримання ним всіх вимог цього Договору.

 

14.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цього Договору та/або питань, неврегульованих ним, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

14.8. Проїзд до місця отримання Послуги і у зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Послуги, а також будь-які інші витрати Замовника (Пацієнта) оплачуються самим Замовником (Пацієнтом).


 

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

15.1 Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.

 

15.2. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку 2-ої групи, без НДС.

 

15.3. Укладаючи (акцептуючи) цей Договір, Замовник (Пацієнт) автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору.

 

15.4. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України – і його умови однакові для всіх Замовників (Пацієнтів). Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника (Пацієнта) з усіма умовами Договору, без винятку і доповнення. А також свідчить про те, що Замовник (Пацієнт) розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник (Пацієнт) не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібного.


 

16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Адресу для надсилання скарг (заяв, звернень) до Виконавця, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, за якими Замовник може звернутися з питань надання Послуг, можна дізнатися на сайті Виконавця (https://www.doctorevdokimov.info). У випадку звернення Замовника (Пацієнта) до Виконавця за допомогою телефону Замовник погоджується з тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Замовника (Пацієнта).

 

Місцезнаходження Медичного кабінету Виконавця: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 115.


IBAN: UA863348510000000026003112654, р.н.о.к.п.п.: 3114220074.

Редакція Договору від 08.08.2022 року.

 
 
Ви можете завантажити документи у PDF-форматі для ознайомлення
 

З усіх питань та за роз`ясненнями звертайтеся до Клініки Євдокимова за наступними контактами:

Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 115

Час роботи Клініки: ПН - СБ з 10:00 до 16:00

bottom of page